Dr. (Mrs.) V.Varalakshmi

(2015 – 2018)

Dr. (Mrs.) G.Rani

(2011 – 2015)

Dr. (Mrs.) T. Sumitra

(2002 – 2011)

Miss T.V.Jayalakshmi

(1997-2002)

         

Dr.(Mrs.) D.Thangam Seshan

(Nov. 1973-1997)

Miss Saroja Swaminathan

(Sept. 1972 – Nov. 1973)

Mrs. Sarojini Natarajan

(1968-1972) – The First Principal